Musikens historia

 

Musik har i alla tider bundit människor och kulturer samman. Givetvis har musiken väldigt olika historia i olika delar av världen. Vad som är säkert är att musik uppstod långt innan skriftspråket. Man kan egentligen berätta mest om musiken från antiken och framåt, men man kan anta och spekulera i hur musikutövandet såg ut i början av människans historia.

Man har hittat många tecken på att musik och musikinstrument var viktiga redan under antiken. På 20-talet upptäcktes vid en grävning i nuvarande Irak kvarlämningar av fyra harpor. De daterades till 2 750 före Kristus, det var alltså från forntida staden Ur i Mesopotamien. Man försökte rekonstruera harporna men utan ett tillfredsställande resultat. Harpor har också funnits vid arkeologiska utgrävningar i kvarlämningar från forntida Egypten och Assyrien. Det har också funnits spår efter musikutövande på andra platser i jorden från den tiden. Inte minst i antikens Grekland, Persien och Rom.

I Grekland fanns redan under antiken ett avancerat system för att skriva ned musik. Den var inte särskilt vida spridd, men man har funnit en betydande del noter från både Grekland och Rom. Homeros epos var ursprungligen framfört till ett ackompanjemang av musikinstrument. Många tror att antikens musik helt saknade kontrapunkt, men det har senare visat sig att många stycken, exempelvis ackompanjemanget till Orestien, enligt de noter som har hittats skulle spelas med flera toner samtidigt. Från den här tiden i Grekland har man hittat mer än bara spår av harpor och andra stränginstrument. Man har också hittat flöjter och säckpipor avbildade.

Under medeltiden och framväxten av kyrkor gick musiken genom ytterligare en förändring. Den grekiska musiken förändrades och standardiserades och blev det som fick namnet Gregoriansk sång. Under denna tid började kyrkomusiken också bli allt mer polyfonisk med stämsång.

Från Renässansen har man mycket mer material än från Medeltiden, tack vare tryckkonsten som under denna tid utvecklades. Också instrumenten blev mer och mer avancerade. Lutan blev mycket populär liksom många andra stränginstrument. Både folkmusik och kyrkmusik var stort men väldigt olika och separerade från varandra.

Barockens musik älskas än idag och inspirerar fortfarande modern musik och musiker. Kompositioner av Vivaldi, Bach och Händel spelas fortfarande flitigt på världens konserthus.

Musikens historia är lång och fortsätter än idag att skrivas och utvecklas.

DN:s Martin Nyström skrev en utmärkt artikel som kortfattat beskriver musikens utveckling från medeltiden och framåt.